01 Emre Ş., Koçer H.: Kan transfüzyonlarının immün sistem üzerine etkisi. Klinik Gelişim.  2:69-75,1988. 

02 Emre Ş., Koçer H.; Emre A.: Malignant mesothelioma and periodic disease: Is is a new clinical entitiy or just a concomittance ? Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 21: 337-342,1988.

03 Alper A., Koçer H., Emre A., Arıoğul O., Uras A.: Surgical treatment for alveolar hydatidosis ofthe liver. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 22:51-58,1989.

04 Salman T., Güvenç H., Koçer H., Sürmen E., Savci N., Çelik A, Erbengi T., Altug T.: Fetal intestinal transplantation in rats: Use of immunosupressive agent in syngeneic hosts. 6. International Congress of Pediatric Surgery A-46,1989.

05 Salman T., Güvenç H., Koçer H., Sürmen E., Savci N., Erbengi T., Çelik A., Eryürek F., Altug T.: Fetal intestinal transplantation : Use of immunosupressive agent in syngeneic hosts. Pediatric Surgery 3:94-99,1989.

06 Ertekin C., Koçer H., Titiz İ., Emre Ş., Peker A.: Safra kesesi perforasyonlan. Ulusal Cerrahi Dergisi. 6 (1): 35-38,1990.

07 Sönmez Y., Koçer H., Savc N., Sürmen E.: T-Lenfosit alt gruplarının yara iyileşmesi üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi,1990.

08 Koçer H., Günay K.: Kanserli hastalarda total parenteral beslenme. Bilim Dialog. 3:16-19, 1990.

09 Îgci A., Erbalci A., Koçer H., Bozfakioglu Y., Rozanes Î., Keçer M.: Bir pankreas psödokistine güncel yaklaşım: Cerrahi dışı drenaj yöntemleri. Ulusal Cerrahi Dergisi. 6 (3): 65-66, 1990.

10 Sönmez Y.E., Nayır A., Aydoğan Ü., Dilege ,Ş., Koçer H., Şirin A., Emre S., Tanman F.: The elbow A-V fistula for hemodyalisis in children. International Angiology Congress, 1990.

11 Sönmez Y.E., Nayir A., Aydogan Ü., Koçer H., Dilege Ş., Şirin A., Emre S., Tanman F.: Vascular prosthesis for hemodyalisis in children. International Angiology Congress,1990.

12 İgci A., Günay K., Koçer H., İlhan R.: Primer meme tüberkülozu. Klinik gelişim. 3: (5-6) 916-918,1990.

13 Günay K., Koçer H., Güçlü M.E., Sürmen E., Seven R.: Analjeziklerin yara        iyileşmesi üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi. 7 (1): 7-9,1991.

14 Ertekin C., Koçer H., Günay K., Güçlü M.E., Kurdoglu M.: Acil girişimlerden sonra eviserasyonlar. Klinik Gelişim. 4:1122-1126,1991.

15 Koçer H., Günay K., Sürmen E., Güçlü M.E., Seven R.: Sefalosporinlerin yara iyileşmesi üzerine etkisi. 6. Ulusal ANKEM Kongresi,1991

16 Sönmez Y.E., Nayir A., Çelik E., Koçer H., Dilege Ş., Şirin A., Emre S., Tanman F.: Hemodiyaliz hastalannda "Angioaccess" amacıyla kullanılan PTFE Goretex greftlerde seftazidim profilaksisisnin önemi. 6. Ulusal ANKEM Kongresi,1991.

17 Ertekin C., Koçer H., Selman S., Kurtoglu M.:Boyun yaralanmalan. Klinik Gelişim. 4:1347-1349,1991.

18 Koçer H., Günay K., Rozanes İ., Acunaş B.: Decompressive percutaneous cholesystostomy and cholangiography in a patient with obstructive jaundice.. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 24:119-126,1991.

19 Sönmez Y.E., Koçer H., Nayır A., Dilege Ş., Şirin A., Emre S., Tanman F.: Hemodiyaliz programına alman çocuklarda damar protezleri ile arteriyovenöz şant oluşturulması. Pediatrik Cerrahi Dergisi. 5:52-53,1991.

20 Çelik L., Önel A., Sayı M., Koçer  H., Titiz I., Acunaş A.: Böbrek transplantasyon olgularında doppler sonografik parametreler ile klinik bulgulann karşılaştırılması. Ulusal Ultrasonografi Kongresi,1991.

21Türkmen F., Koçer H., Titiz İ., Özdemir A., Yeğenağa I., Ersan C., Terzioglu N., Özel Y.: Hemodiyaliz transplantasyon ünitemizde renal transplantasyona uygun hasta seçimi ve hazirlanmasi. Haydarpaşa Numune Hastanesi Dergisi.31:172-176,1991.

22 Koçer H., Titiz İ., Türkmen F., Solakoglu C., Şener N.: Kadavradan böbrek alınmasında karşılaşılan güçlükler. Ulusal Cerrahi Dergisi 1:69-72, 1992.

23 Koçer H., Ertekin C., Günay K., Kurtoglu M., Türel Ö.: Bilateral künt toraks travmasi: 158 olgunun retrospektif degerlendirilmesi. Klinik Geliim. 5:1779-1782,1992.

24 Koçer H., Başar Y., Günay K., Kayabalı M., Güçlü M.E.: İnsizyonel hernilerde risk faktörlerinin araştırılması. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 6:42-46,1992.

25 İğci A., Koçer H., Bozfakiogu Y., Yılmazbayhan D., Çevikbaş U.: Caroli's disease confined to one lobe of the liver treated by left lateral segmentectomy. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 25:127-134,1992.

26 Sönmez Y.E., Ertekin C., Koçer H., Türel Ö., Günay K.: Our experience in emergency interventions for complicated hydatidosis. Medical Bulletin of Istanbul Medical Faculty. 25:103-108,1992.

27 Günay K., Koçer H., İğci A.: Pankreas psödokistlerinin tedavisi: Cerrahi dışı yöntemler. İstanbul Tip Fakültesi Mecmuasl. 55:321-328,1992.

28 Koçer H., Ertekin C., Günay K., Türel Ö.: Acil Cerrahi Girişim sonrası eviserasyonlar. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tip dergisi. 32:128-131,1992.

29 Güzey D., Çelebi F., Krand O., Kayabeyoglu N., Koçer H., Sabuncuoglu E.T.: The incidence and morbidity of diagnostic laparotomy with a negative finding in abdominal trauma. Marmara Medical Journal. 5 (3):100-102,1992.

30 Koçer H., Sönmez Y.E., Sürmen E., Savcı N., Özden İ., Arıoğul 0.: Deri transplantasyonu yapılan sıçanlardaki immün sistem değişikliklerinin yara iyileşmesi üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi. 8 (3):168-172,1992.

31 Yavuzer D., Karadayi N., İnce Ü., Titiz İ., Koçer H., Türkmen F., Sönmez Y.E.: Renal allograftlerin izlenmesinde ultrasonografi eşliğinde yapılan iğne biyopsilerinin histopatolojik değerlendirilmesi. XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi,1992.

32 Titiz İ., Koçer H., Türknen F., Yılbaz N., Sönmez Y.E.: Haydarpaşa Numune Hastanesi Transplantasyon Ünitesinin bir yıllık genel hasta dökümü ve immünosüpresif protokol. XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi,1992.

33 Titiz İ., Koçer H., Sönmez Y.E., Türkmen F., Yavuzer D., Karadayi N., İnce Ü., Çelik L.: Haydarpaşa Numune Hastanesi Transplantasyon Kliniğinde yapılan böbrek transplantasyonu olgularında görülen rejeksiyonların tanı ve takipleri. XI. Ulusal Böbrek Hastalıklan ve Transplantasyon Kongresi,1992.

34 Önenç E., Titiz İ., Koçer H., Türkmen F.: Kronik hemodiyaliz programındaki hastalann transplantasyon öncesi ve transplantasyon sonrası ruh sağlığının değerlendirilmesi. XI. Ulusal Böbrek Hastalıklan ve Transplantasyon Kongresi,1992.

35 Önenç E., Titiz İ., Koçer H., Türkmen F.: İstanbul ilinde 150 sağlık çalışanı üzerinde organ nakli hakkındaki bilgi potansiyeli çalışması. XI. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi,1992.

36 Günay K., Koçer H., Sürmen E., Güçlü M.E., Seven R.: Effects of antibiotics on fascial wound healings: Do they really retard wound healing ? Turk. J. Med. Biol. Res.. 4 (4): 255- 260,1993.

37 Koçer H., Gülhan Y., Memiş Z., Kasar K., Gülmen M.: Gebelik-renal kolik-akut apandisit. PTT Hastanesi Tip dergisi.16 (3):219-222,1994.

38 Gülhan Y., Memiş Z., Kurt N., Koçer H., Yücel T., Gülmen M.: Duodenum yaralanmalan. Ulusal travma Dergisi.1 (1): 43-46,1995.

39 Kurt N., Memiş Z., Gülhan Y., Toprak M., Koçer H., Gülmen M.: Gastrointestinal fistüller. Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi. 3:105-109,1995.

40 Kurt N., Sönmez Y.E., Yıldırım M., Koçer H., Memiş Z., Aycan Ö., Gülmen M.: Popliteal arter yaralanmaları. Ulusal Travma Dergisi. 2 (1):70-74,1996.

41 Gülhan Y., Çevik A., Koçer H., Yücel T., Gülmen M.: Jejunal divertikülitis sonucu ileus. Klinik Bilimler: Cerrahi. 2(10):1-3,1996.

Cemşid Demiroğlu